object1311732607

ten20x1000

Education

И. Арабаев атындагы КМУ мамлекеттик жо-горку окуу жайынын ичинен билим беруу программаларынын жогорку, ЖОЖдон кийинки, орто жана жалпы кесиптик ко-шумча билим берууну иш жузуне ашырган окуу жай.

Университет 1945-жылы тузулуп, куну бугункуге чейин аны башкаруу ишмердуу-лугу профессор окумуштуулар курамы менен, кызматкерлер жана студенттер-дин биргелешкен аракети ири ишке ашы-рып келет.

0з Жобосуна ылайык, университеттин кура-мында институттар, факультеттер, кафе-дралар жана курамдык белумдеру бар.

Университтеттин Окумуштуулар кенеши-аны мыйзамдуу башкаруунун атайын пайда-ланган екулчулугу болуп эсептелет.

Университет илимий-изилдеечулук ишмер-дуулугу- жогорку квалификациялуу ади-стерди даярдоо максатын кездеп, университеттин илимий техникалык потенциалын кетеруу менен Кыргызстандын социалдык экономикалык онугуусунун илимий жаг-дайын камсыздоого багыт алган.

Бугунку куну кыргыз коомчулугу учун кайсыл социалдык экономикалык улгу жакын: Европаныкыбы, Чыгыштыкы-бы, же орустардыкыбы?

Экономикалык жактан алганда, Россияда мамлекеттик — монополиялык капитализм, саясий жактан алганда, саясий этап-тык система басымдуулук кылат.

Кыргызстанда, тескерисинче экономикада мамлекеттик эмес сектор, саясий план да, ашкере либералдуу саясий система орун алган. Эн башкысы — совет мезги-линен кийинки кыргыз коомчулугу тап такыр башка. Кайсы бир денгээлде ашкере «аралашма» сыяктанат. Ошол эле мез-гилде, кыргыз коомчулугу батыш улгусун ийгиликтуу трансформация кылууда деш кыйын. Себеби, экономикалык жана саясий либералдуулукка карабай эл ичинде чыгыш менталитетинин, коомунун жо-гору экени байкалат. Менимче, Кырыгз-станда Евроазиядагы улгудегу башка бир коомдук саясий тузулуш калыптанып жаткандай сезилет.

Кыргызстан да базар экономикалык модели уйур алышып кеттиби?

Ооба, андан да Кыргызстандын коцшу елкелерунун ичинен «Вашенгтондук концепциумга» акыр-аягына чейин так аткарган елкелердун бири болуу же болбосо, «Вашенгтондук концепциумга» ылайык, Кырыгзстан мамлекеттик эко-номикасы мумкун болушунча улутташ-тырылып, ар турдуу родикалдуу базар реформалары жургузулду. Азыркы этап-та, Кыргызстандагы мамлекеттик менчик болгону 15-20% пайызды тузет. Ушул жылы Кыргызстан жетекчилиги елкену туруктуу енуктурууну 2017-жылга чейин-ки улуттук стратегиялык программасын кабыл алуу менен, базар экономикасын динамикалдуу енугуусун камсыздоого аракетин кергену жатышат.

Россия менен экономикалык интеграция маселеси кандай журууд®?

Россиянин эбегейсиз экономикалык мум-кунчулуктеру менен экономикалык бай-ланыштарды тузбей коюу мумкун эмес, Кыргызстанада орус капиталы белгилуу бир солгундоолордон кийин кайрадан жанданганы байкалат. Ал «Газпром», ОАО «Рус Гидро» ж. б.

Борбордук Азия аймагындагы Кыргызстан-дын геоэкологиялык, айрыкча, геосаясий ролун эске алуу менен Россия биздин елкелердун экономикалык интеграциясы-на зор кецул буруп жатат. Менин оюмча, бул процесс дагы да динамикалуу енугушу учун Кыргызстандын Бажы биримдигине киргенден кийин тушет.

Виз учун Россия, Казакстан, Беларусь сындуу келемдуу мамлекеттердин кошулмалары менен атаандашуу, жашап кетуу кыйын болчудай.

Толобек Абдырахманов

Сотрудничество

Международный журнал культурной и деловой жизни "Золотая площадь" пргиглашает к сотрудничеству компании и частных лиц. Вы можете размещать рекламу на страницах печатного издания и в электронной версии журнала в виде рекламных материалов, баннеров, видеороликов, по лучшим ценам и на лучших условиях.

Читать...

О нас

«Золотая площадь». Международный журнал культурной и деловой жизни.
The Golden Plaza. International Magazine of Culture and Business.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации:
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Эл № ФС77-49585 от 24 апреля 2012 г.
Учредитель: Индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович.
Главный редактор журнала «Золотая площадь» Аппаев Билял Добаевич.
Издатель: индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович. Адрес издателя: 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.

Контакты

filePxZu

Адрес редакции:
Россия, 369380, КЧР
Малокарачаевский район
с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.
email: info@goldenplazamagazine.ru
Тел. 8 87877 2-55 37